स्तुति संग्रह :: श्रीअन्नपूर्णास्तोत्रम्

श्रीअन्नपूर्णास्तोत्रम्

स्त्रोत्र संग्रह

श्रीदेवि दर्शनीयेऽशा ऐद्याद्या अंबिके तव । भव्ये दत्ताभये ताभिर् र्‍हीं बीजेन नतानव ॥ १ ॥

गत्ये मात्रे नमस्तेऽस्तु श्रीगाये पूर्णसंविदे । वस मे योगिनि स्वांते क्लींमयेऽर्णेश्र्वरेश्र्वरि ॥ २ ॥

दक्षे सहस्त्रवक्त्रस्ते न वेत्ति सकलान्गुणान् । वदेत् कोरिःष्टदे सर्वान् मोक्षसंदात्रि ते गुणान् ॥ ३ ॥

धूताद्ये कृपया पाहि भगवत् पूज्य पादुके । तमः पूष्ण इवाविद्या गतापर्णे तवेक्षणात् ॥ ४ ॥

पतिता उध्दृतास्ते हि वरदे शंकरप्रिये । दयाजन्महराचेत्ते तिष्ठेद्धि कथमावृतिः ॥ ५ ॥

कस्ते चित्तार्तिहे वेत्ता मान्येऽमऽर मनोतिगे । मम ज्ञानं कियत्प्राज्ञि हे शंभुप्राणवल्लभे ॥ ६ ॥

लसद्वेदनुते द्वास्थश्र्ववद्गणय मामुमे । भ्रमप्रदार्थवादाऽयेरिप्राया वञ्चितोस्मि तेः ॥ ७ ॥

मर्त्योर्भोय इहांबाया अंके संल्लभतेर्थितम् । रक्षिता कः च मे ह्यार्ये नतेर्भो भेद दर्शिनि ॥ ८ ॥

वासना मुक्तिकृद्देवि पूर्णविज्ञानदायिनि । सुखदे नित्यमांगल्येऽर्णेशे ध्यानमुपाविश ॥ ९ ॥

देवा अर्दितशांत्यर्थमलं तेवैत्वदीरिताः । वासनागंधो मे मास्तु मानादेरार्तिदोत्र यः ॥ १० ॥

नंदिनी बलिनी ब्राह्मी भिक्षाभाग्यविवर्धिनी । दयाब्धिरोजस्विनीड्या लक्ष्मीस्त्वं सिद्धिरुपिणी ॥ ११ ॥

सत्येऽस्यंऽबा कृपांभोभिषिञ्चात्रघ्यधिपालके । रक्ष्यो बालः स्वको मात्रा तत्वतोर्थ ब्रवीमि ते ॥ १२ ॥

स्वल्पज्ञोऽपि शठोऽदांतो मंदो वाभिमतोऽपि वा । तीव्रमाशापरो वायं न चोपेक्षां शिवेर्हति ॥ १३ ॥

भिया नचोक्तवांन्शब्दान्देवेड्ये देहि कांक्षितम् । क्षुच्छांत्यै ज्ञानभिक्षात्रं हितज्ञे हि तमर्पय ॥ १४ ॥

कृपयाऽनस्तमितया देहि ते चरणे रतिम् । तपोदे सादरं याचे हितं मे पारदे कुरु ॥ १५ ॥

स्तवे तेगह्यशक्तं मां स्वान्ते शर्वप्रिये स्मर । वर्ये वरः स एवार्थो हार्दज्ञेऽतिथिवल्लभे ॥ १६ ॥

अनमोल विचार

शैलपुत्री (Shailputri)

शैलपुत्री

ब्रह्मचारिणी (Brahmcharini)

ब्रह्मचारिणी

चंद्रघंटा (Chandraghanta )

चंद्रघंटा

कूष्माण्डा (Kushmanda)

कूष्माण्डा

स्कन्दमाता(Sakandmata)

स्कन्दमाता

कात्यायनी (Katyayni)

कात्यायनी

कालरात्रि (Kaalratri)

कालरात्रि

महागौरी (Mahagauri)

महागौरी

सिद्धीदात्री (Sidhidatri)

सिद्धीदात्री